$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania

Náhodná fotografiaTOPlist

Novinky v našej obci

11.04.2018 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

OBEC TERANY

TERANY 116, 962 68

zastúpená starostkou obce Mgr. Ivetou Gajdošovou

vyhlasuje

v zmysle  § 4  ods.  1  zákona  NR SR č. 596/2003  Z.z. o štátnej  správe  v školstve a školskej  samospráve  a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  podľa  §  5    zákona  NR  SR  č.  552/2003  Z.z.  o  výkone  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky :  Materskej školy, Terany č.262, 96268 Hont. Tesáre s predpokladaným nástupom  od 01.07.2018

 

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

– Vysokoškolské  vzdelanie  II.  stupňa  alebo  vysokoškolské  vzdelanie  I.  stupňa  alebo  úplné  stredné odborné  vzdelanie  požadovaného  študijného  odboru  pre  materské  školy  v  zmysle  zákona  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  a  vyhlášky  MŠ  SR  č.  437/2009  Z.z., ktorou  sa ustanovujú   kvalifikačné  predpoklady a osobitné  kvalifikačné  požiadavky pre  jednotlivé  kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania

– Vykonanie prvej atestácie (alebo 1. Kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)

– Bezúhonnosť

– Zdravotná spôsobilosť

– Znalosť príslušnej legislatívy

– Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

– Osobnostné a morálne predpoklady

– Znalosť práce s PC

– Ovládanie štátneho jazyka

Požadované  doklady do výberového konania:

– Žiadosť o účasť na výberovom konaní

– Profesijný životopis

– Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

– Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

– Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace )

– Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max. 3 strán)

– Potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre prácu v zmysle §10 zákona č. 317/2009 Z.z.

– Súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte v zalepenej obálke „ Výberové konanie – MŠ Terany – neotvárať“ na adresu: Obec Terany, Terany 116, 96268 alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Teranoch do termínu 1.06.2018 do 13.00 hod.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej  7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

 

V Teranoch, 09.04.2018                                                     

Mgr. Iveta Gajdošová                                                                    starostka obce


28.12.2017 - Harmonogram zberu plastov 2018
18.01.2016 - Čistenie komínov
29.12.2015 - Parkovanie
30.07.2015 - Upozornenie pre občanov
03.06.2015 - Energetický certifikát
24.09.2012 - Informácie o začatých správnych konaniachPočasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape