$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania

Náhodná fotografia
Obec TeranyTOPlist

Novinky v našej obci

11.04.2018 - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

OBEC TERANY

TERANY 116, 962 68

zastúpená starostkou obce Mgr. Ivetou Gajdošovou

vyhlasuje

v zmysle  § 4  ods.  1  zákona  NR SR č. 596/2003  Z.z. o štátnej  správe  v školstve a školskej  samospráve  a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  a  podľa  §  5    zákona  NR  SR  č.  552/2003  Z.z.  o  výkone  práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky :  Materskej školy, Terany č.262, 96268 Hont. Tesáre s predpokladaným nástupom  od 01.07.2018

 

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

– Vysokoškolské  vzdelanie  II.  stupňa  alebo  vysokoškolské  vzdelanie  I.  stupňa  alebo  úplné  stredné odborné  vzdelanie  požadovaného  študijného  odboru  pre  materské  školy  v  zmysle  zákona  č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  a  vyhlášky  MŠ  SR  č.  437/2009  Z.z., ktorou  sa ustanovujú   kvalifikačné  predpoklady a osobitné  kvalifikačné  požiadavky pre  jednotlivé  kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania

– Vykonanie prvej atestácie (alebo 1. Kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)

– Bezúhonnosť

– Zdravotná spôsobilosť

– Znalosť príslušnej legislatívy

– Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

– Osobnostné a morálne predpoklady

– Znalosť práce s PC

– Ovládanie štátneho jazyka

Požadované  doklady do výberového konania:

– Žiadosť o účasť na výberovom konaní

– Profesijný životopis

– Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

– Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

– Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace )

– Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max. 3 strán)

– Potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre prácu v zmysle §10 zákona č. 317/2009 Z.z.

– Súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte v zalepenej obálke „ Výberové konanie – MŠ Terany – neotvárať“ na adresu: Obec Terany, Terany 116, 96268 alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Teranoch do termínu 1.06.2018 do 13.00 hod.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej  7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

 

V Teranoch, 09.04.2018                                                     

Mgr. Iveta Gajdošová                                                                    starostka obce


28.12.2017 - Harmonogram zberu plastov 2018
18.01.2016 - Čistenie komínov
29.12.2015 - Parkovanie
30.07.2015 - Upozornenie pre občanov
03.06.2015 - Energetický certifikát
24.09.2012 - Informácie o začatých správnych konaniachPočasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape