$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania
Ochrana osobných údajov

Náhodná fotografiaTOPlist

Počet zobrazení: 6905          tlačiť článok

Hlavný kontrolór

Marta Sýkorová
hlavný kontrolór obce

mobil: 0903 472 534, 0907 113 524
e-mail: masykorova@gmail.com

 


Funkciu hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2019 [pdf - 75kB]

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Terany za rok 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Terany za rok 2017.

 

S P R Á V A z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za rok 2017.

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2018

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2017

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2016

 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2016

 

Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov obce za rok 2015

 

Zápis z vykonania kontroly zúčtovania dotácií za rok 2015

 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018

 

Správa kontrolnej činnosti za 2. polrok 2015

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2016

 

Výsledok kontroly stravovania zamestnancov OU Terany

 

Správa kontrolnej činnosti za 1. polrok 2015

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2. POLROK 2015

 

Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2014

 

Rozbor plnenia rozpočtových príjmov a výdavkov k 31.12.2014

 

Záznam o výsledku kontroly k 31.12.2014

 

ZÁPIS z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií za rok 2014

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1. POLROK 2015

 

Správa hlavnej kontrolórky Obce Terany o kontrolnej činnosti v roku 2014

 

Čiastková správa o kontrolnej činnosti


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Zástupca starostu, Obecné zastupiteľstvo, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, ZPOZ, Záverečný účet obce, Zásady, Obecná rada, Smernice, Záverečný účet obce 2017,


Počasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape