$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania

Náhodná fotografiaTOPlist

Počet zobrazení: 198          tlačiť článok

Zámer predaja majetku

1.Obecné zastupiteľstvo v Teranoch

dňa 21.11.2017 uznesením č.253/2017  schválilo podľa

§9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Terany č.

3/2016 „Zásady hospodárenia

s majetkom obce Terany a dodatku č.1 k zásadám v zmysle bodu

3c zámer a to:

predaj novovytvorených pozemkov p.č. 616/4 – zast. plocha

o výmer 296m2, 616/5 –

zast. plocha o výmere 15 m2 a 616/6 – zast. plocha o výmere

40 m2, celková výmera

predávaných parciel je 351 m2, pozemky sú oddeleného GP č.

10928634-43/2017,

vyhotoviteľa Ing. Ján Šrámka. Meračská kancelária, T.G.

Masaryka 325/2, 96001 Zvolen,

pozemky sú odčlenené od pozemku KN č. 616, druh pozemku

CKN 616 o výmere 2535 m2, v

k.ú. Dolné Terany, obec Terany, zapísané na LV č. 1.

Novovytvorené pozemky 616/4, 616/5

a 616/6 sa odpredávajú do výlučného vlastníctva Renaty

Rondovej, Terany 151 za kúpnu

cenu 1,50€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,

že kupujúca užíva uvedené

pozemky už viac ako 10 rokov, o obecné pozemky a okolie sa

celoročne stará a zveľaďuje

ich, na pozemkoch je časť zastavaná jej rodinným domom aj

s príslušenstvom k uvedenej nehnuteľnosti.

 

Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúca.

 

           V Teranoch 22.11.2017
           Mgr. Iveta Gajdošová
           starostka obce


Súvisiace odkazy: Obec, Ako vybaviť, Sadzobník správnych poplatkov,


Počasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape