$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania
Ochrana osobných údajov

Náhodná fotografiaTOPlist

Počet zobrazení: 328          tlačiť článok

Zámer predaja majetku

1.Obecné zastupiteľstvo v Teranoch

dňa 21.11.2017 uznesením č.253/2017  schválilo podľa

§9a, ods. 8, písm. e/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Terany č.

3/2016 „Zásady hospodárenia

s majetkom obce Terany a dodatku č.1 k zásadám v zmysle bodu

3c zámer a to:

predaj novovytvorených pozemkov p.č. 616/4 – zast. plocha

o výmer 296m2, 616/5 –

zast. plocha o výmere 15 m2 a 616/6 – zast. plocha o výmere

40 m2, celková výmera

predávaných parciel je 351 m2, pozemky sú oddeleného GP č.

10928634-43/2017,

vyhotoviteľa Ing. Ján Šrámka. Meračská kancelária, T.G.

Masaryka 325/2, 96001 Zvolen,

pozemky sú odčlenené od pozemku KN č. 616, druh pozemku

CKN 616 o výmere 2535 m2, v

k.ú. Dolné Terany, obec Terany, zapísané na LV č. 1.

Novovytvorené pozemky 616/4, 616/5

a 616/6 sa odpredávajú do výlučného vlastníctva Renaty

Rondovej, Terany 151 za kúpnu

cenu 1,50€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,

že kupujúca užíva uvedené

pozemky už viac ako 10 rokov, o obecné pozemky a okolie sa

celoročne stará a zveľaďuje

ich, na pozemkoch je časť zastavaná jej rodinným domom aj

s príslušenstvom k uvedenej nehnuteľnosti.

 

Náklady súvisiace s vypracovaním znaleckého posudku, kúpnej zmluvy a vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúca.

 

           V Teranoch 22.11.2017
           Mgr. Iveta Gajdošová
           starostka obce


Súvisiace odkazy: Obec, Ako vybaviť, Sadzobník správnych poplatkov,


Počasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape