$title

Meniny na web
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie dokumentov....
Verejné obstarávanie....
Voľby....
Školy a vzdelávanie....
Kultúra a šport....
Spoločenská rubrika....
Registrované cirkvi....
DD a DSS Terany
Orgány verejnej správy
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok SAD
Infosystém cintorín....
Fotogaléria
Spravodajstvo
PHSR Terany
Územný plán obce
Interpelácie
Začaté správne konania
Ochrana osobných údajov

Náhodná fotografiaTOPlist

         Počet zobrazení článku:          tlačiť ?lánok

Zoznam VZN

Rok 2018
1/2018 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Terany

Rok 2017
00/2017 Sadzobník interných poplatkov na rok 2017
01/2017 Čistenie,údržba verejných priestranstiev,verejnej zelene a ochrana verejného poriadku na území obce Terany
02/2017 Dodatok k zásadám
03/2017 Určenie výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školských zariadeniach

Rok 2016
01/2016 Nakladanie s komunálnymi odpadmi
02/2016 Návrh VZN - Metodika poskytovania príspevkov
03/2016 Zásady hospodárenia s majetkom

Rok 2015
00/2015 Sadzobník interných poplatkov na rok 2015
01/2015 Používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
02/2015 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2016
03/2015 Návrh VZN - poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad
04/2015 Návrh VZN - zriaďovacia listina a štatút DHZ Terany

Rok 2014
01/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
02/2014 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane za ubytovanie na území Obce Terany
03/2014 VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Terany
04/2014 VZN o miestnych daniach.

Rok 2013
01/2013 VZN na zmierňovanie negatívnych dôsledkov klimatických zmien, predchádzanie povodniam a suchu na území katastra obce Terany.

Rok 2012
01/2012 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je obec Terany
02/2012 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
04/2012 VZN o zásadách postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce TERANY
06/2012 VZN o podmienkach držania psov na území obce Terany
10/2012 VZN o odpadoch a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
11/2012 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Rok 2008
06/2008 VZN o poskytovaní dotácií
10/2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
11/2008 VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Rok 2007
01/2007 VZN o prevádzkovom poriadku domu smútku v obci Terany.
02/2007 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Terany


Počasie na SlovenskuKurzovy lístokAkcia COOP Jednota


Naša obec na mape